Τρίτη 11/05/2021

Sitemap
  

Επικοινωνία
  
 
.:: Xylourgeia Online ::.
 
Ο Σκοπός  |   Αρθρογραφία  |   Αγγελίες  |   Διαφημιστείτε εδώ  |   Εταιρικά Νέα  |   Γίνετε μέλη  |   Επικοινωνία
 
 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΣΠΟΤ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
VIDEO
ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΩΝ (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΜΕΛΗ)


Εγγραφείτε για να λαμβάνετε
ειδικές προσφορές
και όλα τα νέα μας.

Διεύθυνση Ε-mail:









 
ΠΕΠ 2013-ΝΕΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΜΠΟΡΙΟ,ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ,ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ,ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ)
ΠΕΠ 2013-ΝΕΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΜΠΟΡΙΟ,ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ,ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ,ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ)

ΕΣΠΑ 2007-2013

 Οι παρεχόμενες ενισχύσεις αφορούν στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων (υφιστάμενων,νέων και υπό σύσταση) που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης,του τουρισμού και εμπορίου-υπηρεσιών.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

-Υφιστάμενες επιχειρήσεις,δηλαδή επιχειρήσεις που μέχρι τις 31.12.2011, έχουν τουλάχιστον δύο πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις.

-Νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι γενικές προυποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα διαφοροποιούνται ανάλογα με την κατηγορία στην οποία σνήκει κάθε δυνητικός δικαιούχος.Ωστόσο οι βασικές προυποθέσεις είναι οι εξής:

-να υλοποιήσουν το επενδυτικό σχέδιο σε έναν η περισσότερους επιλέξιμους ΚΑΔ της ίδιας θεματικής ενότητας

-να διαθέτουν τον δηλούμενο ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης

-να μη βρίσκονται υπό πτώχευση,εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείρηση

-να λειτουργούν νόμιμα

-να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις όπως αυτές ορίζονται από την Ευρωπαική Επιτροπή

-να λειτουργούν αποκλειστικά ως ατομικές επιχειρήσεις ή Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε, Α.Ε, Ι.Κ.Ε

-να υποβάλλουν στα επενδυτικά τους σχέδια δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από Εθνικούς ή Κοινοτικούς πόρους

-να υποβάλλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

-από 30.000 ευρώ έως 300.000 ευρώ για Μεταποίηση

-από 20.000 ευρώ έως 300.000 ευρώ για Τουρισμό

-από 20.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ για Εμπόριο & Υπηρεσίες

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

 Το συνολικό ποσοστό Επιδότησης καθορίζεται από το μέγεθος της επιχείρησης και τον τόπο υλοποιήσης της επένδυσης, ενώ κυμαίνεται από 40% εώς 60%.

ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

 Η ιδιωτική συμμετοχή μπορεί να καλυφθεί με ίδια κεφάλαια,τραπεζικό δανεισμό ή με συνδυασμό των δύο.Στην περίπτωση του τραπεζικού δανεισμού οι επενδυτές μπορούν να αξιοποιήσουν τα χρηματοοικονομικά εργαλεία της ΕΤΕΑΝ και του Ταμείου Επιχειρηματικότητας που διατίθενται μέσω των τραπεζών.Δηλαδή, μπορούν να ζητήσουν την εγγύηση του ΕΤΕΑΝ για δάνεια ή εγγυητικές επιστολές, ή την παροχή επιχειρηματικών δανείων με χαμηλό επιτόκιο και ευνοικούς όρους.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ-ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

-Κτίρια,εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, σε ποσοστό εώς 80% του συνολικού προυπολογισμού (ανάλογα με την θεματική ενότητα)

-Μηχανήματα και εξοπλισμός

-Μεταφορικά Μέσα επαγγελματικής χρήσης, έως 15.000 ευρώ (ανάλογα με την θεμάτική ενότητα)

-Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμηση Ενέργειας

-Δικαιώματα Τεχνογνωσίας, σε ποσοστό 20% του συνολικού προυπολογισμού

-Λογισμικό, έως 30.000 ευρώ (ανάλογα με την θεματική ενότητα)

-Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, έως 6.000 ευρώ

-Προβολή-Προώθηση, έως 30.000 ευρώ (ανάλογα με την θεματική ενότητα)

-Αμοιβές Συμβούλων, έως 10.000 ευρώ

-Λειτουργικές δαπάνες μόνο για τις νέες και υπό σύσταση μικρές επιχειρήσεις, σε ποσοστό έως 40% του συνολικού προυπολογισμού (σε ποσοστό χρηματοδότησης 25%).

Ως επίλέξιμη δαπάνη νοείται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

-Η ημερομηνία προκύρηξης του προγράμματος (14.01.2013) για τις δαπάνες που υπάγονται στον Κανονισμό De minimis (Αττική,Στερεά Ελλάδα,Νότιο Αιγαίο)

-Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης για τις δαπάνες που υπάγονται στον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό (Λοιπές Περιφέρειες και Λειτουργικές Δαπάνες)

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

 Η καταβολή της δημόσιας επιχορήγης γίνεται σε μία ή δυο δόσεις με αντίστοιχη υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και μετά από επιτόπια πιστοποίηση του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρησης.

 Παρέχετε η δυνατότητα προκαταβολής εώς και 100% της επιδότησης, μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.Απαραίτητη προυπόθεση για την λήψη προκαταβολής αποτελεί η κατάθεση στον Ε.Φ.Δ. τουλάχιστον ισόποσης με το ποσό της προκαταβολής εγγυητικής επιστολής από τράπεζα.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

 Η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων δεν μπορεί να υπερβαίνει:

-τους δεκαπέντε (15) μήνες για Μεταποίηση και Τουρισμό

-τους δώδεκα (12) μήνες για Εμπόριο-Υπηρεσίες

 Προβλέπεται η δυνατότητα τρίμηνης παράτασης ύστερα από αίτημα του δικαιούχου,αλλά σε κάθε περίπτωση η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδιού δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31.06.2015.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η υποβολή προτάσεων θα διαρκέσει από 25.02.2013 εώς 25.04.2013

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

-Προυπόθεση συμμετοχής για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις είναι να διαθέτουν τον δηλούμενο ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης ή για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις να δεσμεύονται να διαθέσουν τον δηλούμενο ΚΑΔ τους.

-Κατά την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου δεν απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής.

-Η υποβολή του επενδυτικού σχεδίου γίνεται αρχικά ηλεκτρονικά και στη συνέχεια υποβάλλεται ο φυσικός φάκελος στην αρμόδια υπηρεσία.Εκπρόθεσμη υποβολή επενδυτικών σχεδίων δεν γίνεται δεκτή.

-Η ένταξη και χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου εξαρτάται από την συνολική βαθμολογία.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΑΣ!

 
   
Επιστροφή
 


Για την εκτέλεση των ξυλουργικών εργασιών στο νέο σας σπίτι θα προτιμήσετε
Τοπικό Κατασκευαστή
Μεγάλο επώνυμο εργοστάσιο
Έκθεση έτοιμων προιόντων
Όπου πετύχετε την καλύτερη ποιότητα
Όπου πετύχετε την χαμηλότερη τιμή


Total votes: 354 View results

 
Ο Σκοπός    |     Αρθρογραφία    |     Αγγελίες    |     Διαφημιστείτε εδώ    |     Εταιρικά Νέα    |     Γίνετε μέλη    |     Επικοινωνία